ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παρέχουμε τα πιο σύγχρονα υλικά παθητικής πυροπροστασίας για κάθε στάδιο κατασκευής ενός κτηρίου και για κάθε εφαρμογή: από προστασία καλωδιώσεων και πυροφραγμούς μέχρι πυράντοχες θύρες και πυροκουρτίνες.

Η Παθητική Πυροπροστασία, όπως και η Ενεργητική, προδιαγράφεται σε κάθε κτήριο και εγκατάσταση βάση μελέτης η οποία εγκρίνεται με τον φάκελο αδείας από την Πολεοδομία.
Η Παθητική σε αντίθεση με την Ενεργητική πυροπροστασία, δεν αφορά τα μέσα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και καταστολή της πυρκαγιάς, αλλά τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί ένα κτήριο. Διασφαλίζει τις απαραίτητες προδιαγραφές υλικών κατασκευής, την επάρκεια των οδεύσεων διαφυγής, την πυραντίσταση χώρων και κουφωμάτων και την αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς από ένα χώρο σε ένα άλλο.